Warunki gwarancji YotaPhone

Państwa członkowskie UE

Informacje ogólne

Poniżej przedstawiono warunki gwarancji producenta oferowane przez Yota Devices Ltd („Yota”) konsumentom z obszaru UE dotyczące smartfonu YotaPhone i akcesoriów.

W przypadku konsumentów objętych krajowymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi dotyczącymi ochrony konsumentów w ich kraju zakupu lub w ich kraju zamieszkania, jeśli kraj zakupu nie jest krajem zamieszkania, korzyści wynikające z gwarancji producenta, takie jak korzyści oferowane przez Yota („Gwarancja Yota”), stanowią uzupełnienie wszelkich praw i środków ochrony prawnej przewidzianych w przepisach ustawowych i wykonawczych dotyczących ochrony konsumentów, w tym między innymi praw opisanych poniżej.

Przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące ochrony konsumentów w państwach członkowskich UE zostały ustanowione zgodnie z prawem krajowym poprzez wdrożenie dyrektywy w sprawie towarów konsumpcyjnych (Dyrektywa UE 1999/44/WE). Gwarancja Yota w żaden sposób nie ogranicza oraz nie zawęża praw konsumentów wynikających z takich przepisów krajowych lub dyrektywy UE ani nie wpływa na nie w inny sposób.

Gwarancja Yota

Yota gwarantuje użytkownikowi, jako pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi końcowemu smartfonu YotaPhone i akcesoriów („Produkty”) zakupionych u autoryzowanego sprzedawcy Yota, że w okresie gwarancji określonym poniżej („Okres gwarancji”) oraz z zastrzeżeniem wyłączeń wymienionych poniżej, Produkty:

• (i) będą wolne od wad materiałowych;
• (ii) będą nadawać się do celów, dla których są przeznaczone; i
• (iii) będą działać zgodnie ze specyfikacjami technicznym Yota mającymi zastosowanie do Produktów („Specyfikacje”).

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu pierwotnego zakupu Produktów przez użytkownika jako pierwszego użytkownika końcowego i trwa przez 12 miesięcy. Gwarancja Yota nie obejmuje wad, uszkodzeń lub niezgodności wynikających z dowolnego jednego lub kilku powodów i okoliczności opisanych poniżej.

Jeżeli Produkty są wadliwe lub nie są zgodne z odpowiednimi Specyfikacjami i użytkownik życzy sobie skorzystać z Gwarancji Yota, należy (i) poinformować Yota pisemnie o wadzie lub niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia problemu; oraz (ii) niezwłocznie zwrócić Produkty do autoryzowanego centrum serwisowo-naprawczego Yota Devices w celu przeprowadzenia inspekcji oraz naprawy lub wymiany.

Na naszej stronie internetowej yotadevices.com znajdują się szczegółowe informacje umożliwiające kontakt z nami; adresy autoryzowanych centrów serwisowo-naprawczych Yota Devices; oraz pełny opis procedury umożliwiającej skorzystanie z Gwarancji Yota.

Użytkownikowi, jako konsumentowi, mogą przysługiwać inne prawa i ochrona, w tym gwarancje domniemane z mocy ustawy, i Gwarancja Yota w żaden sposób nie ogranicza ani nie zawęża takich praw.

Wyłączenie Gwarancji Yota

Gwarancja Yota nie ma zastosowania w stosunku do wady, uszkodzenia lub braku zgodności ze Specyfikacjami wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio z:

• (i) normalnego zużycia;
• (ii) umyślnego uszkodzenia, niewłaściwego użytkowania lub przechowywania, nieprawidłowych warunków pracy, wypadku, zaniedbania przez użytkownika lub strony trzecie;
• (iii) obsługiwania lub używania Produktów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi;
• (iv) wszelkich zmian lub napraw przeprowadzanych przez użytkownika lub przez stronę trzecią, która nie jest pracownikiem naszego autoryzowanego centrum napraw;
• (v) narażenia na działanie ekstremalnych temperatur, cieczy, wilgoci lub rozlanych produktów spożywczych;
• (vi) niewłaściwego testowania, niewłaściwej obsługi lub konserwacji;
• (vii) podłączenia do niekompatybilnych źródeł lub zastosowania nieautoryzowanych aplikacji;
• (viii) korzystania z Produktów w połączeniu z urządzeniami pomocniczymi lub peryferyjnymi niedostarczonymi przez Yota Devices;
• (ix) wad związanych z zasięgiem, dostępnością, niezawodnością, poziomem usługi lub działaniem sieci komórkowej; lub
• (x) jakiejkolwiek specyfikacji określonej przez użytkownika. Uwaga: Czas rozmów, czas czuwania i cały okres żywotności baterii będą uzależnione od warunków używania i konfiguracji sieci.

Ochrony konsumentów w Unii Europejskiej

Przy zakupie produktów Yota, oprócz ochrony przysługującej użytkownikowi w ramach Gwarancji Yota, użytkownik chroniony jest również prawami konsumentów w całej Unii Europejskiej zapewniającymi ustawowe prawa gwarancyjne. Powyższe przepisy prawa są różne w poszczególnych krajach, jednak w każdym przypadku opierają się o dyrektywę UE w sprawie towarów konsumpcyjnych.

Poniżej znajduje się podsumowanie obowiązujących w całej UE praw konsumentów oraz Gwarancji Yota:

Prawa konsumentów w całej UE Gwarancja Yota
Okres gwarancji 2 lata (minimum) od daty dostawy, 5 lat w Szkocji oraz 6 lat na pozostałym terytorium Wielkiej Brytanii11 rok od daty pierwotnego zakupu
Koszt gwarancji Gwarancja zapewniona bez dodatkowych kosztów Gwarancja wliczona bez dodatkowych kosztów
Jak złożyć reklamację Zadzwonić lub zgłosić się do sprzedawcy2Zgłoszenie reklamacyjne należy rejestrowac na stronie: http://web.vspdata.cz/yotaphone-poczatek/621
Dostępne opcje naprawy lub wymiany Skontaktować się ze sprzedającym w celu uzyskania szczegółowych informacji Serwis stacjonarny lub wysyłkowy3
Naprawa lub wymiana za granicą Skontaktować się ze sprzedającym w celu uzyskania szczegółowych informacji Tak4
Wsparcie techniczne przez telefon5Brak 90 dni od daty zakupu

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje na temat praw konsumentów w całej UE

Europejskie Centra Konsumenckie udzielają konsumentom bezpłatnych porad i wsparcia dla obywateli i rezydentów krajów UE, Islandii i Norwegii, w zakresie towarów i usług zakupionych od podmiotów gospodarczych mających siedzibę w innych państwach UE, Islandii i Norwegii.

Informacje na temat praw konsumentów obowiązujących w całej UE można znaleźć na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego: ec.europa.eu.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących praw konsumentów w swoim kraju należy kontaktować się z Europejskim Centrum Konsumenckim.

Przypisy:

1. W większości państw członkowskich UE konsumenci mogą składać reklamacje wyłącznie w przypadku wad występujących przy dostawie. Istnieją pewne wyjątki, takie jak Republika Czeska i Rumunia. Ciężar udowodnienia, że wada (w tym wady ukryte) istniała przy dostawie, na ogół przechodzi na konsumenta po upływie 6 miesięcy od daty dostawy. Ciężar dowodu nie przechodzi na konsumenta m. in. w Republice Czeskiej, Portugalii i Rumunii. W celu uzyskania informacji dotyczących swojego kraju należy skontaktować się z lokalnym Europejskim Centrum Konsumenckim. W okresie gwarancji (patrz wyżej) konsument może domagać się, między innymi, bezpłatnej naprawy lub wymiany produkty, jeżeli produkt jest niezgodny z warunkami umowy. W niektórych państwach członkowskich UE, w tym w Finlandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Szwecji, okres gwarancji jest dłuższy niż 2 lata od daty dostawy. W celu uzyskania informacji dotyczących swojego kraju należy skontaktować się z lokalnym Europejskim Centrum Konsumenckim.

2. W większości państw członkowskich UE konsumenci mogą dochodzić swoich praw wynikających z prawa konsumenckiego wyłącznie od sprzedawcy, od którego zakupiono produkt. Istnieją pewne wyjątki, takie jak Finlandia, Francja i Szwecja. W celu uzyskania informacji dotyczących swojego kraju należy skontaktować się z lokalnym Europejskim Centrum Konsumenckim.

3. Dostępność poszczególnych opcji zależy od kraju, w którym zlecana jest naprawa, oraz lokalizacji autoryzowanego serwisu Yota. Yota może też zwrócić się do konsumenta o samodzielną wymianę gotowych do zainstalowania części.

4. Yota może ograniczyć usługę w zakresie YotaPhone do EOG i Szwajcarii.

5. Telefoniczne wsparcie techniczne obejmuje pomoc przy instalacji, montażu, podstawowej konfiguracji oraz problemach związanych z oprogramowaniem. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie yotadevices.com.